مصطفی فضلی

درباره من

دکتر مصطفی فضلی
image

استاد گروه آموزشی شیمی تجزیه @ دانشکده شیمی

...

محقق گوگل

(1400/9/11)

استنادات

1182

h-index

18

i10-index

31

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1400/9/13)

استنادات

902

مقالات

61

h-index

18

مؤلفین همکار

92

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Photo-catalytic activities of La0.7Ba 0.3MnO3 nanoparticles
OPTIK(2020)
9811531001, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
The influence of temperature on surface concentration and interaction energy between components in binary liquid systems
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2020)
9121328001, ^احمد باقری*, ^مصطفی فضلی
Structural, optical and photocatalytic properties of La0.7Ba0.3MnO3 nanoparticles prepared by microwave method
CHEMICAL PHYSICS(2020)
شادی اسماعیلی باغ ابریشمی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
The formate and redox mechanisms of water-gas shift reaction on the surface of Ag: A nanocluster model based on DFT study
IRANIAN JOURNAL OF CATALYSIS(2019)
9218515003, ^علی عرب*, ^مصطفی فضلی
Hydrothermal synthesis of La0.7Sr0.3MnO3 and its application in visible light photocatalytic activity
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
^عباسعلی عربی, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Effects of various types of hydrogen dopants on optical properties of ZnO
OPTIK(2019)
فهیمه بوستان افروز*, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
Comparison Study of Paraquat Herbicide Adsorption by Xerogels: Application of Experimental Design
ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY(2019)
9211328022, ^مصطفی فضلی*, ^مسعود نصیری زرندی
ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمری-معدنی،پلی اتر سولفون-دیاتومهو بررسی عملکرد و ویژگی های آن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
9211328022, ^مصطفی فضلی*, ^مسعود نصیری زرندی
Spectroscopic, electrochemical, docking and molecular dynamics studies on the interaction of three oxovanadium (IV) Schiff base complexes with bovine serum albumin and their cytotoxicity against cancer
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS(2018)
مجید امیری, داوود آجلو*, ^مصطفی فضلی, امیر مختاریه, غلامحسین گریوانی, علی اکبر صبوری
Preparation and Application of La2O3 and CuO Nano Particles as Catalysts for Ammonium Perchlorate Thermal Decomposition
PROPELLANTS EXPLOSIVES PYROTECHNICS(2018)
9228560002, ^مصطفی فضلی*
Preparation and characterization of PES-xerogel nanocomposite ultra-filtration membrane
CELLULOSE(2018)
9211328022, ^مسعود نصیری زرندی*, ^مصطفی فضلی
New insight into the allosteric effect of L-tyrosine on mushroom tyrosinase during L-dopa production
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES(2018)
سرور حسنی, بهزاد قره چه ایی, سمیه نیک فرد داکله بری, ^مصطفی فضلی, نعمت الله غیبی, Renaud Hardré, Raymond L. Legge, کمال الدین حق بین*
تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9111340001, ^مصطفی فضلی*, محمدرضا محمدی زاده, ^مجید جعفرتفرشی
Synthesis and characterization of calcium-doped lanthanum manganite nanowires as a photocatalyst for degradation of methylene blue solution under visible light irradiati
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE(2018)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
A New Surface Tension Model for Prediction of Interaction Energy between Components and Activity Coefficients in Binary Systems
physical chemistry Research(2018)
9218515002, ^احمد باقری*, ^مصطفی فضلی
Effects of solution concentration and capping agents on the properties of potassium titanyl phosphate noparticles synthesized using a co-precipitation method
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2018)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی
مطالعه خواص ساختاری و الکترونی نانو کلاسترهای نقره(Ag2-Ag10) و بررسی بر هم کنش آن ها با کربن مونو اکسید به روش نظریه تابعی دانسیته
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2018)
9218515003, ^علی عرب*, ^مصطفی فضلی
Fabrication of MgO and ZnO nanoparticles by the aid of eggshell bioactive membrane and exploring their catalytic activities on thermal decomposition of ammonium perchlorate
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2018)
9228560002, ^مصطفی فضلی*
Structural and electronic properties of hydrogen doped Wurtzite ZnO
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2018)
9111340001, ^مجید جعفرتفرشی, محمد رضا محمدی زاده*, ^مصطفی فضلی
Reactive molecular dynamic simulations on the gas sepration performance of porous graphene memberane
Scientific Reports(2017)
9211328008, ^مصطفی فضلی, مسعود درویش گنجی*
Theoretical study of water-gas shift reaction on the silver nanocluster
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS(2017)
^علی عرب*, 9218515003, ^مصطفی فضلی
Surface tension of binary and two ternary mixtures containing water–acetonitrile–methanol/ethanol at 298.15 K: experimental data, correlation and prediction by various models
PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS(2017)
9121328001, ^احمد باقری*, ^مصطفی فضلی
هم نهشت نانوذراتKTiOPO به روشهای گرمابی و هم رسوبی و بررسی خواص آنها
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2017)
9021334001, ^مجید جعفرتفرشی*, ^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
Tuning the morphology and photocatalytic activity of La0.7Ca0.3MnO3 nanorods via different mineralizer-assisted hydrothermal syntheses
MATERIALS RESEARCH BULLETIN(2017)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی*
برآورد تولید ازون سطح زمین و دودمه نور شیمیایی با استفاده از غلظت NOx و O3 در اصفهان
مجله ژئوفیزیک ایران(2017)
9111324005, ^مصطفی فضلی*, ویکتوریا عزتیان
Salt effect on the liquid-liquid equilibrium of (water + diethanolamine + isobutanol/cyclohexanol) systems at T = (298.2 and 308.2) K
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
Bahram Ghalami-Choobar*, ^مصطفی فضلی, 9112329004
Cation-assisted Adsorption of chlorophenols by Nano-xerogels
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2015)
9022328002, 8912329011, ^مصطفی فضلی, کمال الدین حق بین, ریموند. ال لگی
Decomposition of organic chemicals by zeolite7-TiO2 nanocomposite supported onto low density polyethylene film under UV-LED powered by solar radiation
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL(2015)
9111328011, ^مصطفی فضلی, محمد حسین رسولی فرد, هیوک چوی
Effect o crucible shape on solution hydrodynamic in the growth of KTiOPO4 single crystals by top-seeded solution growth method:A numerical analysis
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS(2015)
^مصطفی فضلی
Nanoporous Xerogel for adsorption of Pb2+ and Cd2
Journal of Nanostructures(2015)
8712329005, سرور حسنی, ^مصطفی فضلی, کمال الدین حق بین
Performance of the light-emitting-diodes in a continuous photoreactor for degradation of Direct Red 23 using UV-LED/S2O82− process
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2015)
محمد حسین رسولی فرد, ^مصطفی فضلی
حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2015)
^مسعود نصیری زرندی, ^مصطفی فضلی, کمال الدین حق بین
Spectrophotometric Method for Hydrogen Peroxide Determination through Oxidation of Organic Dyes
(2014)
امیرحسین زری بافان, کمال الدین حق بین, ^مصطفی فضلی, علی محمد آخوندالی
Kinetic study for photocatalytic degradation of Direct Red 23 in UV–LED/nano-TiO2/S2O82− process: Dependence of degradation kinetic on operational parameters
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
محمد حسین رسولی فرد, ^مصطفی فضلی
Kinetic study for photocatalytic degradation of direct red 23 in UV-LED/nano-TiO2/S2O8 2- process: Dependence of degradation kinetic on operational parameters
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
رسولی فرد, ^مصطفی فضلی
ریزریخت شناسی سطوح تک بلورهای روی سولفید رشد یافته به روش انتقال شیمیایی بخار
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2013)
^مصطفی فضلی
Studies on thermal Decomposition of Aluminium Sulfate to produce Alumina Nano Structure
Journal of Nanostructures(2013)
^مصطفی فضلی
Effect of calcination temperature on the Alumina-Zirconia Nanostructures Prepared by cumbustion Synthesis
Journal of Nanostructures(2013)
^مصطفی فضلی
ساخت کاتالیست سه فلزی پلاتین/رنیم/قلع/گاما-آلومینیوم به منظور بهینه سازی واکنش ایزومریزاسیون در فرایند تبدیل کاتالیستی
(2013)
^مصطفی فضلی, سیدرضا سیف محدثی, محمد تیموری, معصومه آقابابایی
Studies on properties of Ag/Al2O3 Nanocomposite synthesized by solution combustion technique under novel condition
Journal of Nanostructures(2012)
^مصطفی فضلی
Specific Surface Area Increment of Alumina Nanoparticles Using Mineral Fuels in combustion Synthesis
Journal of Nanostructures(2012)
^مصطفی فضلی
Growth of ZnS single crystals by CVT technique under different mass transport stability conditions
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2012)
^مصطفی فضلی
EFFECT OF MASS TRANSPORT STABILITY AND UNDERCOOLING ON NUCLEATION OF ZNS CRYSTALS IN CLOSED AMPOULE CVT
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2011)
^مصطفی فضلی
حذف کادمیوم از محلول‌های آبی توسط γ-آلومینای نانوساختار
(2011)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی
The Effect of substitution on structure, electron density, resonance and intramolecular hydrogen bonding strength in 3-mercapto-propenthial
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM(2010)
حیدر رئیسی, عماد صالح ندیم, مهدی یوسفیان, فرزانه فرزاد, ابراهیم قیامتی, علیرضا نوروزی, ^مصطفی فضلی, ^علی عموزاده
رشد و بررسی ترمودینامیکی تک بلورهایZnS0.5Se0.5 به روش اتقال شیمیائی بخار
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران-انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران(2010)
^مصطفی فضلی
Effect of Nanostructure alumuna on Adsorption of Heavy Metals
Desalination(2010)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی
اندازه گیری پتانسیل نیم موج ترکیبات آلی تحت تابش نور مرئی
(2002)
^مصطفی فضلی
ساخت الکترود یون گزین شناسایی یون سرب در محلول های آبی به روش سل− ژل
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(0)
9121328001, ^مصطفی فضلی*, ^احمد باقری
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران(2018-11-15)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
Photocatalytic degradation of Reactive Black-5 Dye (RB5) from Aqueous Solution by calcium doped lanthanum manganite under visible light irradiation
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by La0.7Ca0.3MnO3
بیستمین کنگره ملی شیمی ایران(2018-07-17)
^عباسعلی عربی, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
تهیه نانو منگنایت lcmo دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی
دومین سمینار شیمی کاربردی ایران(2017-08-27)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
تاثیر حالت های مختلف ناخالصی هیدروژن بر خواص الکترونی و ساختاری اکسید روی
سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2017-02-01)
9111340001*, ^مجید جعفرتفرشی, محمدرضا محمدی زاده, ^مصطفی فضلی
Surface thermodynamics and surface properties of binary mixtures containing DMSO and alcohols
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9218515002*, ^احمد باقری, ^مصطفی فضلی
Application of the LWW Model for Surface Tension Prediction of Nonideal Aqueous Solutions of Alcohols by new method
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9218515002, ^احمد باقری, ^مصطفی فضلی
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF Lao.zCao.:MnOr AS A PHOTOCATALYST UNDER VISIBLE LIGHT FOR DEGRADATION OF METHYL ORANGE
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9218560001, ^محمد حسین احسانی, ^مصطفی فضلی*
The Oxidation State of Manganese in La0.7Ca0.3MnO3 manganite
The 23rd Iranian Seminar of Analytical Chemistry(2016-08-30)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
سنتز بلور پتاسیم بورودیلاکتیت
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9311339001, ^حمید رضاقلی پور دیزجی, ^مصطفی فضلی
سنتز نانو ذرات KTiOPO4 به روش هم رسوبی با استفاده از عامل پوششیTEA
کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ۹۵(2016-08-22)
9021334001*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
بررسی خواص ساختاری نانو ذرات اکسید روی آلاییده با عناصر مس و نیکل سنتز شده به روش احتراق
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339010*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی منگنایت La0.7Ca0.3MnO 3 تهیه شده به روش هیدروترمال
چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران(2016-05-26)
9218560001, ^مصطفی فضلی, ^محمد حسین احسانی
بررسی رفتار خاص نقره در سنتز نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا نقره
چهارمین کنفرانس رشدبلور ایران(2016-05-26)
9211339006*, ^مجید جعفرتفرشی, ^مصطفی فضلی
synthesis of KTP nano particles by by coprecipitation using capping agent
5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15(2015-11-11)
^مصطفی فضلی
Surface Modification of Polypropylene and Polyethylene Hollow Fibers by Radiation Induced Graft Polymerization of Acrylonitrile
هجدهمین کنگره شیمی ایران(2015-08-30)
9112329009*, ^مصطفی فضلی, Mahmoud Firouzzare, Mohammad Sotoodeh, Saeed Kakaei, Fatemeh Ashrafi, Fatameh Ahmadi
تاثیر ناخالصی مس بر خواص نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش احتراقی محلول
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^مصطفی فضلی
محاسبه دمای بهینه رشد بلورهای سلنید اهن به روش انتقال شیمیایی بخار
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^مصطفی فضلی
بررسی اثر سوختهای اوره و امونیوم استات در تولید نانو ذرات الومینا سنتز شده به روش احتراقی محلول
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^مصطفی فضلی
تولید نانوذرات آلومینا به روش سنتز احتراقی محلول وبررسی اثر کلسیناسیون
بیست ودومین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران(2015-01-28)
^مصطفی فضلی
سنتز ورشد بلورهای سلنید آهن به روش انتقال شیمیایی بخار
بیست ودومین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران(2015-01-28)
^مصطفی فضلی
بررسی اثر سوخت اوره وگلایسین در تولید نانوذرات آلومینا
بیست ودومین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران(2015-01-28)
^مصطفی فضلی
محاسبه ساختارنواری وخواص الکترونی آلایش هیدروژن در اکسید روی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
محمدرضا محمدی زاده , ^مصطفی فضلی
Docking study of piperidone-grafted Novel Mono- and bis-Spirooxindole hexahydropyrrolizines as potent cholinestrase Inhibitors
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
دال آجلو, ^مصطفی فضلی
Removing of heavy metal ions of Co2+ and Cu2+ from aqueous solutions using TEOS Xerogel as an operative adsorbent
شانزدهمین کنگره شیمی ایران(2013-09-07)
^مصطفی فضلی, ^مهدی بهزاد
Improve th surface properties of TMOS Xerogel by Metal Ion Cadmium(II)
سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده(2012-10-10)
^مصطفی فضلی
تولید نانو ذرات اکسید روی با ساختار هگزاگونال به روش سنتز احتراقی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^مصطفی فضلی
تاثیر فلاکس بر رشد تک بلورهای کالیم تیتانیل فسفات با روش هسته سازی خودبخودی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^مصطفی فضلی
رشد و بررسی ساختاری تک بلورهای کالیم تیتانیل فسفات(KTiOPO 4)
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^مصطفی فضلی
مطالعه ریز ریخت شناسی بر روی سطوح بلورهای ZnO رشد یافته به روش انتقال شیمیائی بخار
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
بهینه سازی شکل بوته در رشد تک بلورهای KTiOPO4 به روش فلاکس
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
بررسی تاثیر باز پخت بر روی ریز سختی تک بلورهایKTiOPO4
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
بررسی تاثیر باز پخت بر کیفیت اپتیکی تک بلورهای4 4KTiOPO
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
سنتز پودر نانو کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا با استفاده از یک سوخت جدید معدنی
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
تاثیر فلاکس بر رشد تک بلورهای KTiOPO4
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
بررسی وجود گونه های متفاوت نقره در سنتز نانو کامپوزیتAg/g-Al2O3
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
بررسی حفره های سونش شده در تک بلورهای KTP رشد یافته به روش هسته سازی خود به خودی در محیط فلاکس
دومین کنفرانس رشد بلور ایران(2012-05-09)
^مصطفی فضلی
تولید نانوذرات آلومینیوم سولفات به روش سنتز احتراقی محلول
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران(2011-10-25)
^مصطفی فضلی, محمد حسین بوستان افروز
رشد تک بلورهای ZnO به روش انتقال شیمیائی بخار
کنفرانس فیزیک ایران 1390(2011-09-05)
^مصطفی فضلی
بررسی تاثیر شرایط رشد و ناخالصی پلاتین بر روی عبور دهی نوری بلور KTiOPO4
کنفرانس فیزیک ایران 1390(2011-09-05)
^مصطفی فضلی
تاثیر شرایط رشد بر روی مورفولوژی بلورهای رشد یافته KTiOPO4 از فلاکس به روش های مختلف هسته گذاری
کنفرانس فیزیک ایران 1390(2011-09-05)
^مصطفی فضلی
]Investigation of the correlation between different indices describing p-electron delocalization in homonuclear intramolecular resonance-assisted hydr
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
ذبیح اله صفائی, ^مصطفی فضلی, بهزاد چهکندی, محمد اعرابی
Nano α- Al2O3and Ý-Al2O3 as efficient heterogencous catalysts for pechman condensation in solvent-free conditions
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
^علی عموزاده, ^اسکندر کلوری, ^مصطفی فضلی
synthesis and removal investigation of pb(II) from aqueous solution using new absorbent of TEOS xerogel
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
^مصطفی فضلی
Introduction of the best parameter for estimating the π -electron delocalization in homonuclear intramolecular resonance-assisted hydrogen bond
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
ذبیح اله صفائی, ^مصطفی فضلی, بهزاد چهکندی, محمد اعرابی
concentration and potential effect on the properties of CuInSe2 (CIS) thin film solar cell deposited by three electrod system
پانزدهمین کنگره شیمی ایران(2011-09-04)
^مصطفی فضلی
synthesis and characterization of porous gamma-alumina by gel combustion using ammonium carbonate
3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN 2010)(2010-11-09)
^مصطفی فضلی
Evaluation of the effectiveness of advanced oxidation process: Ag+/S2O8 2- in the elimination of trace, anthraquinone dye, C. I. Acid blue 25 from wat
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^مصطفی فضلی, رسولی فرد, محمد اینانلو
Effect of bath parametrs om morphology and crystal structure of Fe-Ni electrodeposited coatings
ششمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران(2010-10-09)
^مصطفی فضلی, بهاره مهندس پور
تولید آلومینای گاما نانو ساختار به روش سنتز احتراقی در فاز جامد با واسط آمونیم کربنات
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^مصطفی فضلی
تاثیر آهنگ سرد کردن بر اندازه و کیفیت تک بلورهای KTP رشد یافته در محیط فلاکس
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
الهه غریبشاهیان, ^مصطفی فضلی
رشد تک بلورهای سه تایی0.7 ZnS0.3Se به روش انتقال بخار شیمیای با استفاده از ید به عنوان عامل انتقال تحت شرایط بهینه ترمودینامیکی
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
امیر فتحی., ^مصطفی فضلی
سنتز نانو ذرات آلومینا به روش سل-ژل احتراقی با استفاده از نشاسته و اسید سیتریک
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^مصطفی فضلی
شیوه جدیدی از هسته گذاری برای رشد تک بلورهای KTiOPO4 با استفاده از روش TSSG
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^مصطفی فضلی
Simultaneous adsorption of Nickel (II) and copper (II) onto nano structure alumina
2nd International Conference on water and wastewater treatment(2010-04-21)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی
Potential of Nano Structure Alumina for Removal of Copper (II)from Aqueous Soluuuuution
First International Conference on Advance in Wastewater Treatment and Reuse(2009-11-10)
اکرم رحمانی, ^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی
تأثیر دمای سل بر روی مورفولوژی نانو ذرات آلومینا سنتز شده به روش سل – ژل
کنفرانس سالانه فیزیک ایران(2009-08-15)
^مصطفی فضلی
اثر نسبت مولی اسید به آلکو کسید در سنتز نانو ذرات آلومینا به روش سل – ژل
هفدهمِین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2009-08-12)
^مصطفی فضلی
بررسی خواص تک بلور KTiOPO4 رشد یافته به روش غوطه وری در فلاکس با هسته گذاری بر روی سیم پلاتینی
هفدهمِین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2009-08-12)
^مصطفی فضلی
بررسی شرایط بهینه رشد ورشد تک بلورهای ZnSxSe1-x به روش CVT
اولین کنفرانس رشد بلور ایران(2009-05-06)
^مصطفی فضلی
رشد هسته های تک بلوری در فلاکس
نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2009-02-03)
^مصطفی فضلی, الهه غریبشاهیان, الهه غریبشاهیان
رشد تک بلورهای ZnS به روش CTV
کنفرانس فیزیک ایران(1387)(2008-08-25)
^مصطفی فضلی
Using nanostrueture alumina for removal of lead ions
دهمین سمینار شیمی معدنی ایران(2008-05-14)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی
رشد تک بلورهای B-BaB2O4 از مذاب با استفاده از تویوپ آلومینایی به عنوان بلور دانه
کنفرانس فیزیک ایران(1386)(2007-08-27)
^مصطفی فضلی, حمیده بوجاری صفت, حمیده بوجاری صفت
رشد تک بلورهای ZnSe به روش انتقال بخار شیمیایی و مطالعه میکرو مورفولوژی آنها
کنفرانس فیزیک ایران 1386(2007-08-27)
^مصطفی فضلی, مرضیه مصری پور, مرضیه مصری پور, سید محمدعلی موسوی, سید محمدعلی موسوی
Growth of ZnSe Single Crystals by CVT Technique and theire Chacacterization
یازدهمین سمینار ملی رشد بلور(2006-01-01)
^مصطفی فضلی, مرضیه مصری پور, مرضیه مصری پور
β-barium borate single crystal grown by a direct Czochralski method
یازدهمین سمینار ملی رشد بلور(2006-01-01)
^مصطفی فضلی, حمیده بوجاری صفت, حمیده بوجاری صفت
Effect of Equilibrium Constant on the Growth of Single Crystals in Closed Ampoules by CVT Technique
یازدهمین سمینار ملی رشد بلور(2006-01-01)
^مصطفی فضلی
مطالعه خواص نانو پودر آلومینای سنتز شده توسط روش سنتز احتراقی محلول
اولین کنفرانس مشترک ماده چگال(2005-11-30)
^مصطفی فضلی, اعظم ایرجی زاد, اعظم ایرجی زاد
تأثیر ثابت تعادل شیمیایی در تأمین دمای بهینه رشد بلور های گروهII-VI
اولین کنفرانس مشترک ماده چگال(2005-11-30)
^مصطفی فضلی, مرضیه مصری پور, مرضیه مصری پور
Studies on Effect of Diffiusion Coefficients in ZnSe-I2 System
دهمین سمینار ملی رشد بلور(2005-01-27)
^مصطفی فضلی
یک روش اسپکترومتری جدید جهت اندازه گیری سدیم دودسیل سولفات
دومین همایش سراسری شیمی(2004-12-19)
^سید حسن زوار موسوی نیاکی, ^مصطفی فضلی, ناهید پور رضا
theoretical study of using 2-phenylthiooalcoholes as pharmaceutical chelators
ششمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران(2004-09-07)
^علی عموزاده, ^مصطفی فضلی, پریوش پیوندی, حسن پیوندی
Theoretical Study of Zn2+ Complexes with 2-Phenylthioalcoholes as Antidote Drugs
هشتمین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2004-08-24)
^علی عموزاده, ^مصطفی فضلی, ^سید حسن زوار موسوی نیاکی
The Symmetry Effect on the Tunneling Frequency of Intramolecular Hydrogen Bonding
چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران(2004-02-17)
^علی عموزاده, ^مصطفی فضلی
Preraration of Gypsum TLC and Determination of its Relation with Column Chromatography
چهاردهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران(2004-02-17)
^علی عموزاده, ^مصطفی فضلی, رحمان حسین زاده, مرضیه عموزاده, مصطفی فلاح تفتی
Theoretical Study on Chemical Vapor Transport of ZnSe-I2 System
دوازدهمین کارگاه بین المللی فیزیک قطعات نیمه هادی انستیتو تکنولوژی مدرس(2003-12-16)
^مصطفی فضلی
CFD Modeling ,A New Research Methodology in Manufacturing Nanocristals Technology
دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^فرامرز هرمزی, ^مصطفی فضلی
پايان نامه
كيانژادتجنكي سيدعيسي(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آلوميناي نانو ساختار به روش سل ژل در محيط آبي
رضايي حامد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص تك بلور هاي رشد يافته به روش
نيكمرام مينا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورها به روش انتقال شيميايي بخار
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص نور
ذالياني حميده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي تك بلور ها
دوست محمدي سعيده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جعفري ايوب زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسين نياي سيويري صادق(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي فرايندهاي اكسايش پيشرفته
اينانلويغمورلو محمد(تاریخ دفاع: 1390/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جاويدپور عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جذب يونهاي فلزي روي نيكل و كادميم
صفرپور مسعود(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جذب يونهاي فلزي كروم و مس بر روي آگزروژل
ناصراسلامي محمود(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد بلورهاي با روش هسته گذاري از بالا
آذرم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي نانو كاتاليست سه فلزي.....
زنجيري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب يونهاي Cdو Niروي جاذب زروژل آلومينيوني
صادقيان سجاد(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب آلاينده هاي كلروفنلي روي جاذبTEOS و TMOS در حضور يون فلزي
قاسمي آوات(تاریخ دفاع: 1391/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب رنگدانه هاي آلي روي جاذب TEOS
محبي اسداله(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات آلومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي تركيبي
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دياني داود(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جنيدي پور امير(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاكرمي ناصر(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قره چه ئي بهزاد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نيك فرد ذاكله بري سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1392/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاه ابراهيمي هدي(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عرب سرهنگي احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زرقامي آسيه(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي
جاهدماديه الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي (ZnO) آلائيده به ناخالصي هاي مختلف به روش احتراق
نصرتي شيره جين نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز پليمر جاذب اورانيوم با روش هاي پيوند زني گروههاي عاملي و بررسي ويژگي هاي جذبي آن
مراديان پرستو(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نمك روي تعادلات مايع – مايع ( آب + آمين + حلال آلي ) به عنوان كاربردي از الكتروليتها در فرايند جداسازي
حسن نژاد صابر سليمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از كامپوزيت TEOS/Oxalate براي ساخت سنسور حساس به يون سرب
خياط اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات فرايندهاي فتوشيميايي بر توليد ازن و برخي
كنعاني فريده(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و مطالعه بلورنگاري نانو ذرات آلومينا از كمپلكس هاي آلومينيوم با استفاده از ليگاندهاي سه دندانه و چهارداندانه جديد مشتق شده از استيل استون و سالسيل آلدهايد
خوشخوان زكيه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري جذب هيدروژن روي نانو كلاسترهاي Al و AlSi
حبيب زاده ماشاتوكي محدثه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كشش سطحي و خواص سطحي مخلوطهاي دوجزئي مايع غير ايده آل
مراديان زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بر روي پارامتر هاي كنترل كننده خواص نانو ذرات سنتز شده توسط فرآيند احتراقي
سليمي آتنا(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات پتاسيم تيتانيل فسفات
مداري ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك مهار فعاليت هاي آنزيمي تايروزيناز در حضور اسيدهاي كربوكسيليك
حسني سرور(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص نانو ذرات اكسيد روي توليد شده به روش سنتز احتراقي
رضوي معصومه ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلور هاي سولفيد آهن به روش انتقال شيميايي بخار
لقائي نيما(تاریخ دفاع: 1394/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانو ذرات CuZnOبه روش تابش دهي ماكروويو و بررسي خواص نور تابي آن
فضلعلي نسيم(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ترابرد الكتروني مولكولهاي فلورين محتوي اتم هاي فلزي در نانو پيوند گاما...
كمالي مهدي ، مقطع : دكتري
سنتز و رشد بلورها و نانوبلورهاي KTiPO4 با شكل و اندازه كنترل شده و بررسي خواص فيزيكي آنها
غريب شاهيان الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : دكتري
بررسي نظري تاثير هيدروژن بر روي خواص اپتيكي و الكتروني اكسيد روي به كمك نظريه تابعي چگالي
بوستان افروز فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : دكتري
ساخت و مطالعه تئوري-آزمايشگاهي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت اپوكسي خود ترميم تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
خستوان سپيده(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي كارايي فوتوراكتورهاي تحت تابش LED جهت حذف مواد الاينده آلي طي فراينهاي اكسايش پيشرفته
اسكندريان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات زينك اكسايد سنتز شده به روش احتراق
غفوري سيداني شيرين(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانوكامپوزيت پلي اورتان انعطاف پذير/گرافن اكسيد/فسفات نقره و بررسي خواص جذبي و آنتي باكتريايي آن
طاهري جم مريم(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا – زيركونيا – نقره به روش احتراق و بررسي خواص ان
سروش فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري جذب كاتيون Zn2+روي جاذب اگزروژل TEOS
جلالي بارنجي ليدا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بهبود خواص عملياتي غشاي پلي اترسولفون با استفاده از نانوذرات سيليكا
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي و توسعه روشهاي پيش بيني كشش سطحي و خواص سطحي در سيستم هاي دو جزئي مايع
بخشائي مليحه(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : دكتري
بررسي جذب آلاينده هاي آنيوني روي جاذب TEOS تعديل شده با يون فلزي
باقري سعيده(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طيف سنجي برخي بازهاي شيف و انتساب نوارهاي جذبي مشاهده شده به كمك محاسبات نظري
نجار ناديا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص فيزيكي شيميايي منگنايت بر پايه لانتانيم
عربي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر نانواكسيدهاي فلزات واسطه بر بهبود خواص احتراقي ، ايمني و مورفولوژي پركلرات آمونيوم
مومني زاده پنداس حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري سينتيك واكنش گاز –آب روي نانوكلاسترهاي نقره نشانده شده بر بستر نانو صفحه هاي گرافني
شرفي داريوش(تاریخ دفاع: 1396/07/30) ، مقطع : دكتري
بررسي ترموديناميكي سيستم هاي ليگاند – فلز سنگين توسط الكترود سل – ژل نوين حساس شده به يون فلزي
گلمغاني ابراهيمي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/15) ، مقطع : دكتري
بررسي كارايي غشاهاي حفره دار نانولوله كربني و گرافن در جداسازي گازها به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي و نظريه تابعيت چگالي
اسفنديارپور سميه(تاریخ دفاع: 1397/12/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري اندركنش يون فلزي روي (Zn) در ساختار مولكولي تترااتيل اورتوسيلي كات
بنائيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري نانوكلاسترهاي آلومينا و برهمكنش آنها با كاتيون فلزي Zn+2
نصيري سيده مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات طيف سنجي،الكتروشيمي، داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي برهمكنش بين كمپلكس هاي باز شيف اكسو واناديم (IV) با آلبومين سرم گاوي و DNA و مطالعه QSAR برخي بازدارنده هاي بوتيريل كولين استراز
اميري مجيد(تاریخ دفاع: 1396/12/23) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي فرآيند سنتز احتراقي در توليد نانو ذرات
خيرخواهان سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري واناديم پنتا اكسايد آلائيده به اكسيد روي به روش هيدروترمال
شوقي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در رشد بلور در محيط فلاكس با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
عبدي وليك چالي نعمت اله(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بيوانفورماتيكي دومين‌هاي شايع در آنزيم‌هاي خانواده PKS و NRPS جهت مهندسي متابوليت
ازادي پور رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروترمال فتوكاتاليست نانوساختار La1-xAgxMnO3 حساس به نور مرئي جهت تصفيه پساب هاي شيميايي
رشيدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پيوند هاي هيدروژني درون ملكولي تركيبات تري كتون با هترو اتم N و S
حسنان محدثه(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري مولكول آب و ايزوتوپهاي آن در نانولوله هاي كربني تك ديواره
افچنگي ليلا(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي جذب آلاينده هاي فنلي روي جاذب، TEOS تعديل شده، در حضور يون فلزي
ميرزايي نازيلا(تاریخ دفاع: 1396/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص منگنايت لانتانيم اسفنجي شده و كامپوزيت مغناطيسي شده ي آن جهت حذف متيل اورانژ
صالحيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص منگنايت لانتانيم اسفنجي شده و كامپوزيت مغناطيسي شده ي آن جهت حذف متيل اورانژ
صالحيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي LaMnO3 و مطالعه كارايي آن در رنگ زدايي از محلولهاي آبي
عباسي نهوجي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي LaMnO3 و مطالعه كارايي آن در رنگ زدايي از محلولهاي آبي
عباسي نهوجي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارائي غشاي نانوحفره دار گرافني تك لايه و چند لايه عامل دار شده در جداسازي مخلوط گازي CO2/N2 با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي و نظريه تابعيت چگالي
نگارش زهرا ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري تاتومري،آرايش ساختماني پيوندهيدروژني درون مولكولي وعدم استقرارالكتروني درتركيبN’,N–كربونيل دي فرم ايميديك اسيد
اقابرارپورنقارچي مائده(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد كادميوم آلاينده توسط روي به كمك تابش مايكرويو
كاكش پور مرضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه لانتانيم كبالتات (LaCoO3) نانوساختار و مطالعه كاربرد آن در حذف آلاينده هاي رنگي، فلز سنگين و دارويي
رنجبران اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه يك ساختمان پروسكايتي شامل اتم تيتانيم به حالت نانو ساختار و مطالعه كاربرد آن در حذف آلاينده رنگي متيل اورانژ
شجاعان مرواريد(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوريكي جذب گاز H2Sروي جاذب TEOS
رضايي ميترا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري جذب جذب داروهاي آنتي هيستامين و پيرازين آميد روي جاذب تتراتيل ارتوسيليكات (TEOS)
اميرآبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح سطح زئوليت كلينوپتيلوليت توسط سري هم خانواده ان-آلكيل تري متيل آمونيوم برومايد (n10-n16): يك بررسي مكانيك كوانتومي
عاليشاهي مليحه ، مقطع : كارشناسي ارشد
: مطالعه تعادلي و سنتيكي حذف رنگ آليزارين قرمز S از محلول آبي با استفاده از نانوزئوليت اصلاح شده با ماده فعال سطحي
نقاشيان اكرم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كنفورمري، پيوند هيدروزني درون ملكولي و اثرات حلال ملكول(1z ،4z)-1و5-دي‌هيدروكسي‌پنتا-1و4-دي‌ان-3- اون: مطالعه به روش تابع دانسيته چگالي.
محمدي منا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كنفورمري، ارجحيت تاتومري، بررسي پيوند هيدروزني درون ملكولي و اثرات حلال، در داروي متفورمين: بررسي مكانيك كوانتومي
محمدي يسرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فيتوشيميايي، اثرات ضد ديابتي و آنتي¬اكسيداني برخي گياهان دارويي مناطق شرقي ايران
سيدنژاد سيده مريم ، مقطع : دكتري
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كيانژادتجنكي سيدعيسي(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز آلوميناي نانو ساختار به روش سل ژل در محيط آبي
رضايي حامد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص تك بلور هاي رشد يافته به روش
نيكمرام مينا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلورها به روش انتقال شيميايي بخار
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص نور
ذالياني حميده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي و شيميايي تك بلور ها
دوست محمدي سعيده(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جعفري ايوب زهره(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسين نياي سيويري صادق(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارايي فرايندهاي اكسايش پيشرفته
اينانلويغمورلو محمد(تاریخ دفاع: 1390/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جاويدپور عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جذب يونهاي فلزي روي نيكل و كادميم
صفرپور مسعود(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جذب يونهاي فلزي كروم و مس بر روي آگزروژل
ناصراسلامي محمود(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد بلورهاي با روش هسته گذاري از بالا
آذرم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1390/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي نانو كاتاليست سه فلزي.....
زنجيري اسماعيل(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب يونهاي Cdو Niروي جاذب زروژل آلومينيوني
صادقيان سجاد(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب آلاينده هاي كلروفنلي روي جاذبTEOS و TMOS در حضور يون فلزي
قاسمي آوات(تاریخ دفاع: 1391/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب رنگدانه هاي آلي روي جاذب TEOS
محبي اسداله(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات آلومينا به روش سنتز احتراقي با استفاده از سوخت هاي تركيبي
نعيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دياني داود(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جنيدي پور امير(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاكرمي ناصر(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قره چه ئي بهزاد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نيك فرد ذاكله بري سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1392/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شاه ابراهيمي هدي(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عرب سرهنگي احسان(تاریخ دفاع: 1392/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زرقامي آسيه(تاریخ دفاع: 1392/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي
جاهدماديه الهام(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد روي (ZnO) آلائيده به ناخالصي هاي مختلف به روش احتراق
نصرتي شيره جين نويد(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز پليمر جاذب اورانيوم با روش هاي پيوند زني گروههاي عاملي و بررسي ويژگي هاي جذبي آن
مراديان پرستو(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نمك روي تعادلات مايع – مايع ( آب + آمين + حلال آلي ) به عنوان كاربردي از الكتروليتها در فرايند جداسازي
حسن نژاد صابر سليمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از كامپوزيت TEOS/Oxalate براي ساخت سنسور حساس به يون سرب
خياط اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات فرايندهاي فتوشيميايي بر توليد ازن و برخي
كنعاني فريده(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز، شناسايي و مطالعه بلورنگاري نانو ذرات آلومينا از كمپلكس هاي آلومينيوم با استفاده از ليگاندهاي سه دندانه و چهارداندانه جديد مشتق شده از استيل استون و سالسيل آلدهايد
خوشخوان زكيه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري جذب هيدروژن روي نانو كلاسترهاي Al و AlSi
حبيب زاده ماشاتوكي محدثه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كشش سطحي و خواص سطحي مخلوطهاي دوجزئي مايع غير ايده آل
مراديان زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بر روي پارامتر هاي كنترل كننده خواص نانو ذرات سنتز شده توسط فرآيند احتراقي
سليمي آتنا(تاریخ دفاع: 1394/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات پتاسيم تيتانيل فسفات
مداري ندا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك مهار فعاليت هاي آنزيمي تايروزيناز در حضور اسيدهاي كربوكسيليك
حسني سرور(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص نانو ذرات اكسيد روي توليد شده به روش سنتز احتراقي
رضوي معصومه ، مقطع : كارشناسي ارشد
رشد تك بلور هاي سولفيد آهن به روش انتقال شيميايي بخار
لقائي نيما(تاریخ دفاع: 1394/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانو ذرات CuZnOبه روش تابش دهي ماكروويو و بررسي خواص نور تابي آن
فضلعلي نسيم(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ترابرد الكتروني مولكولهاي فلورين محتوي اتم هاي فلزي در نانو پيوند گاما...
كمالي مهدي ، مقطع : دكتري
سنتز و رشد بلورها و نانوبلورهاي KTiPO4 با شكل و اندازه كنترل شده و بررسي خواص فيزيكي آنها
غريب شاهيان الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/14) ، مقطع : دكتري
بررسي نظري تاثير هيدروژن بر روي خواص اپتيكي و الكتروني اكسيد روي به كمك نظريه تابعي چگالي
بوستان افروز فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : دكتري
ساخت و مطالعه تئوري-آزمايشگاهي خواص فيزيكي نانو كامپوزيت اپوكسي خود ترميم تقويت شده با نانو ذرات خاك رس
خستوان سپيده(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي كارايي فوتوراكتورهاي تحت تابش LED جهت حذف مواد الاينده آلي طي فراينهاي اكسايش پيشرفته
اسكندريان محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات زينك اكسايد سنتز شده به روش احتراق
غفوري سيداني شيرين(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نانوكامپوزيت پلي اورتان انعطاف پذير/گرافن اكسيد/فسفات نقره و بررسي خواص جذبي و آنتي باكتريايي آن
طاهري جم مريم(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت آلومينا – زيركونيا – نقره به روش احتراق و بررسي خواص ان
سروش فائزه(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري جذب كاتيون Zn2+روي جاذب اگزروژل TEOS
جلالي بارنجي ليدا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بهبود خواص عملياتي غشاي پلي اترسولفون با استفاده از نانوذرات سيليكا
شمس الدين مژگان(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي و توسعه روشهاي پيش بيني كشش سطحي و خواص سطحي در سيستم هاي دو جزئي مايع
بخشائي مليحه(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : دكتري
بررسي جذب آلاينده هاي آنيوني روي جاذب TEOS تعديل شده با يون فلزي
باقري سعيده(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طيف سنجي برخي بازهاي شيف و انتساب نوارهاي جذبي مشاهده شده به كمك محاسبات نظري
نجار ناديا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص فيزيكي شيميايي منگنايت بر پايه لانتانيم
عربي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1397/04/24) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر نانواكسيدهاي فلزات واسطه بر بهبود خواص احتراقي ، ايمني و مورفولوژي پركلرات آمونيوم
مومني زاده پنداس حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري سينتيك واكنش گاز –آب روي نانوكلاسترهاي نقره نشانده شده بر بستر نانو صفحه هاي گرافني
شرفي داريوش(تاریخ دفاع: 1396/07/30) ، مقطع : دكتري
بررسي ترموديناميكي سيستم هاي ليگاند – فلز سنگين توسط الكترود سل – ژل نوين حساس شده به يون فلزي
گلمغاني ابراهيمي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/15) ، مقطع : دكتري
بررسي كارايي غشاهاي حفره دار نانولوله كربني و گرافن در جداسازي گازها به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي و نظريه تابعيت چگالي
اسفنديارپور سميه(تاریخ دفاع: 1397/12/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري اندركنش يون فلزي روي (Zn) در ساختار مولكولي تترااتيل اورتوسيلي كات
بنائيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه نظري نانوكلاسترهاي آلومينا و برهمكنش آنها با كاتيون فلزي Zn+2
نصيري سيده مهسا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات طيف سنجي،الكتروشيمي، داكينگ و شبيه سازي ديناميك مولكولي برهمكنش بين كمپلكس هاي باز شيف اكسو واناديم (IV) با آلبومين سرم گاوي و DNA و مطالعه QSAR برخي بازدارنده هاي بوتيريل كولين استراز
اميري مجيد(تاریخ دفاع: 1396/12/23) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي فرآيند سنتز احتراقي در توليد نانو ذرات
خيرخواهان سعيد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ساختاري واناديم پنتا اكسايد آلائيده به اكسيد روي به روش هيدروترمال
شوقي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در رشد بلور در محيط فلاكس با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري
عبدي وليك چالي نعمت اله(تاریخ دفاع: 1396/06/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بيوانفورماتيكي دومين‌هاي شايع در آنزيم‌هاي خانواده PKS و NRPS جهت مهندسي متابوليت
ازادي پور رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هيدروترمال فتوكاتاليست نانوساختار La1-xAgxMnO3 حساس به نور مرئي جهت تصفيه پساب هاي شيميايي
رشيدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پيوند هاي هيدروژني درون ملكولي تركيبات تري كتون با هترو اتم N و S
حسنان محدثه(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري مولكول آب و ايزوتوپهاي آن در نانولوله هاي كربني تك ديواره
افچنگي ليلا(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
بررسي جذب آلاينده هاي فنلي روي جاذب، TEOS تعديل شده، در حضور يون فلزي
ميرزايي نازيلا(تاریخ دفاع: 1396/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فتو كاتاليستي نانو ساختار هاي منگنايت آلاييده با باريم
اسماعيلي باغ ابريشمي شادي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص منگنايت لانتانيم اسفنجي شده و كامپوزيت مغناطيسي شده ي آن جهت حذف متيل اورانژ
صالحيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و بررسي خواص منگنايت لانتانيم اسفنجي شده و كامپوزيت مغناطيسي شده ي آن جهت حذف متيل اورانژ
صالحيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي LaMnO3 و مطالعه كارايي آن در رنگ زدايي از محلولهاي آبي
عباسي نهوجي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوساختارهاي LaMnO3 و مطالعه كارايي آن در رنگ زدايي از محلولهاي آبي
عباسي نهوجي فهيمه(تاریخ دفاع: 1397/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كارائي غشاي نانوحفره دار گرافني تك لايه و چند لايه عامل دار شده در جداسازي مخلوط گازي CO2/N2 با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي و نظريه تابعيت چگالي
نگارش زهرا ، مقطع : دكتري
مطالعه نظري تاتومري،آرايش ساختماني پيوندهيدروژني درون مولكولي وعدم استقرارالكتروني درتركيبN’,N–كربونيل دي فرم ايميديك اسيد
اقابرارپورنقارچي مائده(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات اكسيد كادميوم آلاينده توسط روي به كمك تابش مايكرويو
كاكش پور مرضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه لانتانيم كبالتات (LaCoO3) نانوساختار و مطالعه كاربرد آن در حذف آلاينده هاي رنگي، فلز سنگين و دارويي
رنجبران اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه يك ساختمان پروسكايتي شامل اتم تيتانيم به حالت نانو ساختار و مطالعه كاربرد آن در حذف آلاينده رنگي متيل اورانژ
شجاعان مرواريد(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوريكي جذب گاز H2Sروي جاذب TEOS
رضايي ميترا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري جذب جذب داروهاي آنتي هيستامين و پيرازين آميد روي جاذب تتراتيل ارتوسيليكات (TEOS)
اميرآبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح سطح زئوليت كلينوپتيلوليت توسط سري هم خانواده ان-آلكيل تري متيل آمونيوم برومايد (n10-n16): يك بررسي مكانيك كوانتومي
عاليشاهي مليحه ، مقطع : كارشناسي ارشد
: مطالعه تعادلي و سنتيكي حذف رنگ آليزارين قرمز S از محلول آبي با استفاده از نانوزئوليت اصلاح شده با ماده فعال سطحي
نقاشيان اكرم ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كنفورمري، پيوند هيدروزني درون ملكولي و اثرات حلال ملكول(1z ،4z)-1و5-دي‌هيدروكسي‌پنتا-1و4-دي‌ان-3- اون: مطالعه به روش تابع دانسيته چگالي.
محمدي منا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت لانتانيوم تيتانات / گرافن اكسايد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي آن
عبدي كليشمي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل كنفورمري، ارجحيت تاتومري، بررسي پيوند هيدروزني درون ملكولي و اثرات حلال، در داروي متفورمين: بررسي مكانيك كوانتومي
محمدي يسرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي دو بعدي BaMoO4
رحماني اويس ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص كامپوزيت ZnO/TiO2/Ag/nanofiber
قائيدگيوي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فيتوشيميايي، اثرات ضد ديابتي و آنتي¬اكسيداني برخي گياهان دارويي مناطق شرقي ايران
سيدنژاد سيده مريم ، مقطع : دكتري
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت /Geraphene La2Ti2O7
اقاسي بروجني شينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه و مطالعه خواص فوتوكاتاليستي نانو ساختارهاي La2Ti2O7
نثاروندفخرائي فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهیه نانو منگنایت lcmo دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی
(0)
9218560001, ^مصطفی فضلی*, ^محمد حسین احسانی
ساخت و بررس خواص ساختاری، اپتیکی و، مغناطیسی و فتوکاتالیستی نانوذرات La0.7Ba0.3MnO3 تهیه شده به کمک تابش مایکروویو
(0)
9511339002, ^محمد حسین احسانی*, ^مصطفی فضلی
مجموعه سوالات چهار گزینه ای شیمی عمومی-1
مجموعه سوالات چهار گزینه ای شیمی عمومی-1
فرآیند گرمایی در تولید نانوذرات (KTP)KTiOP4
دانشگاه سمنان(2019-01-06)
تولید نانو ذرات آلومینای گاما به روش سنتز احتراقی با واسطه آمونیوم کربنات
()
کاربرد نانوفوتوکاتالیست منگنایت لانتانیم آلاییده شده با کلسیم (La0.7Ca0.3MnO3) جهت رنگ زدایی پساب به روش اکسیداسیون تحت تابش نور مرئی
دانشگاه سمنان(2017-11-25)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شیمی فیزیک 3   (448 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی کاربردی
شیمی عمومی 2   (397 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی کاربردی
مکانیک کوانتومی -1   (424 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی فیزیک
ریاضی در شیمی   (363 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
mfazli@semnan.ac.ir
(+98)2331533177

فرم تماس